Autotable courses: Master Autotable Session 2

Nội dung buổi 2: Liên kết dữ liệu và tự động hóa:
Sử dụng link để liên kết và lookup dữ liệu
Sử dụng Automation - tự động hóa quy trình làm việc

Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!