Autotable courses: Master Autotable Session 1

Tổ chức cấu trúc công ty, phòng ban và phân quyền bằng hệ thống workspace, folder và phân quyền trên autotable
Xây dựng bảng quản lý
Giới thiệu và tạo các cột dữ liệu
Xem thông tin dưới dạng bảng, kanban, lịch
Lọc và nhóm cột
Phân công task và hiển thị thông báo (notifications)
Phân quyền theo dòng và cột

Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!