Trường Tham chiếu Autotable

Trường Tham chiếu sử dụng kết hợp Trường Link giúp bạn lấy thông tin giữa các Bảng, các Trang đã tạo liên kết.

Để tạo trường Tham chiếu, trong bảng hiện tại của bạn phải có cột Link đến trang mà bạn muốn tham chiếu thông tin. Dựa vào trường Link, chọn cột bạn muốn lấy thông tin vào trang hiện tại. Xem video hướng dẫn bên dưới để hiểu thêm cách tạo trường Tham chiếu Autotable.

Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!