Trường Người tạo Autotable

Với Trường Người tạo, ngay khi dòng mới được thêm vào Bảng, cột Người tạo sẽ hiển thị người đã tạo ra dòng đó.

Để tạo trường Người tạo cho cột, bạn chọn +Thêm cột và chọn Người tạo.

Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!