Trường Ngày khởi tạo Autotable

Trường Ngày khởi tạo tự động nhập ngày giờ hiện tại ngay khi dòng mới được tạo ra. Khi tạo Trường dữ liệu Ngày khởi tạo, bạn có thể tùy chỉnh định dạng ngày tháng tương tự trường Ngày giờ (cơ bản).

Để tạo trường Ngày khởi tạo cho cột, bạn chọn + Thêm cột và chọn Ngày khởi tạo.


Khi tạo Trường dữ liệu này bạn có thể định dạng ngày giờ cụ thể như:
Ngày tháng (dd/mm/yyyy)
Ngày theo định dạng Mỹ (mm/dd/yyyy)
Ngày theo định dạng ISO (yyyy-mm-dd)
Giờ
Ngày và giờ
Tháng (mm/yyyy)
Tháng (dd/mm)
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!