Trường Mốc thời gian Autotable

Trường Mốc thời gian Autotable lưu dữ liệu về độ dài thời gian. Để tạo trường Mốc thời gian, bạn có thể chọn + Thêm cột và chọn Mốc thời gian.

Khi tạo Trường Mốc thời gian, bạn cần nhập dữ liệu là ngày bắt đầu và ngày kết thúc. Ngoài ra bạn còn có tùy chọn định dạng kiểu dữ liệu cho thời gian:

Trường mốc thời gian khi sử dụng kết hợp với Giao diện lịch sẽ tạo ra Lịch theo dòng thời gian

Ngày tháng (dd/mm/yyyy)
Ngày theo định dạng Mỹ (mm/dd/yyyy)
Ngày theo định dạng ISO (yyyy-mm-dd)
Giờ
Ngày và giờ
Tháng (mm/yyyy)
Tháng (dd/mm)


Trường Mốc thời gian có thể hiển thị thời gian thời lượng thời gian cho bạn thông qua các tùy chọn hiển thị:

Từ Ngày đầu tiên đến Ngày hiện tại
Từ Ngày hiện tại đến Ngày kết thúc
Từ Ngày bắt đầu đến Ngày kết thúc
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!