Trường Gắn nhãn Autotable

Trường Gắn nhãn Autotable giúp phân loại Dòng dữ liệu. Nhưng khác với trường Dropdown, mỗi ô trong cột có loại trường Gắn nhãn có thể có nhiều hơn một thẻ phân loại

Để phân loại dữ liệu bạn cần chọn +Thêm cột và chọn Trường Gắn nhãn, bạn có thể tạo nhiều nhãn để phân loại nhiệm vụ, công việc, địa điểm, món ăn, sự kiện, danh xưng,…Để tạo nhiều lựa chọn hãy click phải vào tên cột, chọn Tùy chỉnh thuộc tính cột và đặt tên cho những lựa chọn.

Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!