Trường Email Autotable

Trường Email Autotable giúp bạn lưu địa chỉ email của khách hàng, nhân viên, những thành viên trong đội nhóm,.... Bạn có thể trực tiếp truy cập đến email của người dùng khi click vào địa chỉ email đã lưu trong bảng Autotable.

Đối với một số chức năng như Automation gửi mail, trường Email là một điều kiện bắt buộc để hệ thống có thể gửi email từ Bảng dữ liệu của bạn

Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!