Trường Dropdown Autotable

Trường Dropdown Autotable giúp phân loại Dòng dữ liệu.

Để phân loại dữ liệu bạn cần chọn +Thêm cột và chọn Trường Dropdown, bạn có thể tạo nhiều nhãn để phân loại nhiệm vụ, công việc, địa điểm, món ăn, sự kiện, danh xưng,…Để tạo nhiều lựa chọn hãy click phải vào tên cột, chọn Tùy chỉnh thuộc tính cột và đặt tên cho những lựa chọn.

Mỗi ô trong cột Trường Dropdown chỉ có thể chọn 1 lựa chọn Dropdown.
Trường Dropdown có thể kết hợp để tạo ra giao diện Kanban khi mỗi giá trị của Dropdown trở thành 1 cột trạng thái trong giao diện Kanban
Khi thay đổi hoặc xóa giá trị thiết lập của Dropdown, nếu một dòng dữ liệu bất kỳ đang mang giá trị của Dropdown đó thì cũng bị thay đổi

Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!