Trường Công thức Autotable

Trường Công thức Autotable bao gồm các hàm và công thức tính toán từ đơn giản đến phức tạp giúp bạn xử lý dữ liệu.

Làm thế nào sử dụng Công thức trong Autotable
Khi tạo Trường dữ liệu Công thức, cửa sổ tùy chỉnh sẻ hiển thị trên màn hình, gồm 2 phần: công thức và tùy chỉnh số

Phần công thức bao gồm:

Ô trống trên cùng: Dùng để nhập công thức
Các cột: Các Trường dữ liệu trong trang tính đang sử dụng
Các hàm: Danh sách các hàm và công thức có trong Autotable
Tên: giao thức và ví dụ minh họa cho mỗi công thức

Những hàm và công thức của trường Công thức gần như tương tự với các hàm và công thức của Microsoft Excel nên sẽ dễ dàng để bạn nhanh chóng làm quen trong việc sử dụng.

Đối với hàm công thức của Autotable, bạn sẽ không cần thêm dấu "=" ở đầu công thức như với Excel

Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!