Trường Checkbox Autotable

Trường Checkbox Autotable định dạng ô trong cột thành những checkbox (những ô đánh dấu tick).

Để tạo cột có trường Checkbox, bạn chọn + Thêm cột và chọn Checkbox như trong hình ảnh minh họa bên dưới.

Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!