Thanh Tổng hợp Autotable
Thanh Tổng hợp nằm ở ngay dưới cuối Giao diện Bảng của trang dữ liệu trong Autotable.

Để chọn một chức năng tổng hợp khác cho một trường cụ thể, hãy nhấp vào thanh tổng hợp bên dưới trường đó. Thao tác này sẽ hiển thị một menu gồm các chức năng tổng hợp khác nhau. Các loại hàm tổng hợp có sẵn sẽ tùy thuộc vào loại trường.

Thanh Tổng hợp Autotable
Một số chức năng tổng hợp cho các cột dữ liệu loại số:

Bỏ qua
Tổng
Trung bình
Nhỏ nhất
Lớn nhất
Rỗng
Có giá trị

Thanh Tổng hợp Autotable
Một số chức năng tổng hợp cho các cột dữ liệu loại chữ:

Bỏ qua
Rỗng
Có giá trị
Duy nhất
Phần trăm rỗng
Phần trăm có gía trị
Phần trăm duy nhất

Thanh Tổng hợp Autotable
Một số chức năng tổng hợp cho các cột dữ liệu loại Ngày giờ:

Bỏ qua
Rỗng
Có giá trị
Duy nhất
Phần trăm rỗng
Phần trăm có giá trị
Phần trăm duy nhất
Sớm nhất
Trễ nhất

Thanh Tổng hợp Autotable
Một số chức năng tổng hợp cho các cột dữ liệu khác:

Thanh Tổng hợp Autotable
Bỏ qua
Không chọn
Chọn
Phần trăm không chọn
Phần trăm chọn
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!