Có 3 cách để bạn tạo Bảng trong Autotable:

Cách 1: Tạo bảng trắng
Cách 2: Tạo từ tập tin Excel
Cách 3: Sử dụng Bảng có sẵn (Template)
Video dưới đây sẽ hướng dẫn bạn chi tiết:Nếu bạn tạo Trang từ bảng trắng, bạn sẽ có 4 Trường dữ liệu mặc định.

Bảng trắng có 4 Trường dữ liệu mặc định
Bạn có thể thay đổi những thuộc tính Trường dữ liệu mặc định khi click phải chuột vào Trường dữ liệu đó để hiển thị các lựa chọn tùy chỉnh
Đổi loại cột: thay đổi Trường dữ liệu
Bạn có thể tạo thêm Trường dữ liệu mới bằng cách chọn “+Thêm cột”, đặt tên và chọn Trường dữ liệu cho cột vừa tạo.

Khi tạo Bảng từ tập tin Excel, các Trường dữ liệu mặc định cho những dữ liệu được chuyển vào là Trường dữ liệu Tiêu đề và tùy chỉnh loại Trường dữ liệu cho từng cột.

Nếu bạn tạo Bảng từ Template, các Trường dữ liệu đã được thiết lập và tùy chỉnh theo thiết kế cơ bản của Template. Tuy nhiên bạn có thể thay đổi hoặc thêm bớt Trường dữ liệu theo ý muốn.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!