Danh sách các dữ liệu có thể cập nhật: Xem tại đây. Xem video ở cuối trang!

Chức năng
Tạo mới hoặc cập nhật thông tin đơn hàng
Tạo mới hoặc cập nhật thông tin khách hàng

Gợi ý thêm 1 số ứng dụng
Sau khi lấy dữ liệu đơn hàng từ Pancake POS, bạn có thể:
So sánh hiệu suất đơn hàng từ các kênh bán hàng và quảng cáo
Tính toán hoa hồng, thưởng bán hàng cho nhân viên dựa trên doanh số

Hướng dẫn kết nối
Bước 1: Tạo trang mới trên Autotable, các cột của trang tương ứng với các trường dữ liệu bạn muốn đồng bộ từ Pancake về.
Trên thanh công cụ của trang, bạn click vào Automation --> Thêm automation
Bước 2: Tại mục Khi điều này xảy ra, chọn Webhooksao chép đường dẫn Webhook

Sao chép đường dẫn Webhook

Bước 3: Chuyển qua giao diện Pancake POS
Tại thanh công cụ bên trái, chọn Cấu hình >> Chọn chức năng Cấu hình Ứng dụng
Tại WEBHOOK URL, chọn Bật chức năng Webhook >> Dán đường dẫn Webhook của Autotable đã sao chép ở bước 2 vào đây
Tại mục Dữ liệu, chọn Khách hàng hoặc Đơn hàng để đồng bộ
Bấm Lưu để hoàn tất thiết lập trên Pancake POS

Bước 4: Tạo một đơn hàng hoặc khách hàng mới trên Pancake POS để kiểm tra việc gửi dữ liệu về Autotable
Bước 5: Tại giao diện đang thiết lập automation trên Autotable (ở bước 2), bạn bấm vào Kiểm tra dữ liệu mẫu, nếu kết nối thành công bạn sẽ thấy danh sách các trường dữ liệu Pancake POS chuyển qua.

Kiểm tra dữ liệu mẫu

Bước 6: Tại mục THÌ THỰC HIỆN, chọn Autotable
Chọn hành động “Cập nhật dữ liệu hoặc tạo dòng mới nếu không tìm thấy” để đồng bộ tình trạng đơn hàng

Cập nhật hoặc tạo dòng mới
Bước 7: Chọn Trường tham chiếu khi cập nhật là Mã đơn hàng (Trường này tùy thuộc vào tên cột mà bạn đặt và nó được dùng để lưu mã đơn hàng).

Khi thiết lập Trường tham chiếu là Mã đơn hàng, Autotable sẽ tự động kiểm tra trùng dữ liệu của Pancake gửi sang. Trường hợp mã đơn hàng đã có, Autotable sẽ cập nhật dữ liệu mới của đơn hàng. Trường hợp mã đơn hàng chưa tồn tại tại Bảng Autotable, dữ liệu sẽ được thêm dòng mới.

Bước 8: Tại mục Map trường dữ liệu giữa 2 ứng dụng, chọn dữ liệu tương ứng giữa Autotable và Pancake để đồng bộ giữa 2 ứng dụng

Map dữ liệu
Bước 9: Chọn Xong để lưu Automation.

Sau khi hoàn tất thiết lập, mỗi khi có 1 đơn hàng mới được tạo mới hoặc thay đổi bất kỳ thông tin nào tại Pancake POS, dữ liệu ngay lập tức sẽ được gửi đến Bảng của bạn tại Autotable.

Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!