Cấu trúc thư mục trong Autotable

Khi lưu trữ thông tin trên máy tính, bạn sẽ tạo những thư mục để quản lý các tập tin khác nhau. Với Autotable thông tin của bạn cũng sẽ được phân chia theo từng cấp bặc giúp lưu trữ và quản lý thông tin một cách rõ ràng. Cấu trúc quản lý công việc trong Autotable bao gồm: Workspaces, Thư mục, Bảng dữ liệu và Trang dữ liệu.

Cấu trúc Autotable

Workspaces

Sau khi tạo tài khoản Autotable, điều đầu tiên bạn cần làm để bắt đầu sử dụng Autotable là tạo một Workspace. Workspace là mục lớn nhất trong Autotable,, bao gồm nhiều Thư mục và Bảng dữ liệu. Số lượng Workspace bạn có thể tạo là không giới hạn.

Khi nâng cấp các gói sử dụng của Autotable, bạn sẽ lựa chọn WorkSpace để nâng cấp và tất cả các Bảng thuộc Workspace sẽ được áp dụng giới hạn theo gói mà bạn đã đăng ký

Autotable Workspace

Tạo Workspace mới bằng cách chọn “+ Thêm Workspace”, đặt tên cho Workspace và chọn “Tạo”, bạn đã có một Workspace mới.

Thư mục
Thư mục giúp phân loại thông tin thành những phạm trù rõ ràng trong việc quản lý công việc chi tiết hơn. Bạn có thể tạo nhiều Thư mục trong một Workspace.

Thư mục

Bảng
Bảng dữ liệu hay Bảng “gói chung” các Trang dữ liệu.

Bảng

Trang dữ liệu
Trang dữ liệu là nơi bạn nhập các dữ liệu vào hệ thống cơ sở dữ liệu của Autotable.

Trang dữ liệu

Trong Trang dữ liệu bạn có thể thiết lập các trường dữ liệu cho phép bạn lưu trữ nhiều loại dữ liệu khác nhau.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!